Algemene voorwaarden

Inschrijving
Het inschrijven voor cursussen, instrumentale- of zangles en ensembles, is mogelijk op de website bij de desbetreffende cursus óf door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. U kunt dit inschrijfformulier inleveren of opsturen.

Muziekschool Gerard Boedijn, Noorderstraat 3, 1621 HV Hoorn
claudia@muziekschoolboedijn.nl, tel nr. 0229-238189

Bij plaatsing voor een cursus is men cursusgeld verschuldigd. Voor leerlingen die later in het schooljaar met de lessen starten, geldt een tarief naar rato van het aantal resterende lesweken.

Beëindiging van instrumentaal- en zang lessen
Deelname aan instrumentaal- en zangonderwijs wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren twee weken voor aanvang zomervakantie door een mail te sturen naar  claudia@muziekschoolboedijn.nl.Wie vóór eind juni opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer. Voor de overige cursussen geldt de aanmelding voor één cursusjaar.

U kunt hier het uitschrijvingsformulier downloaden

Tussentijds opzeggen
Voor alle cursussen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volgt na de schriftelijke opzegging. Beëindiging van de deelname aan de cursus volgt na de opzegtermijn. Zie voor restitutie de informatie bij: Restitutie van het lesgeld.

Plaatsing
Nieuwe leerlingen worden zo spoedig mogelijk geplaatst. Leerlingen die bij aanvang van het cursusjaar niet geplaatst zijn, worden in de wachtlijst gezet. Indien zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de leerling door ons benaderd.

Betaling
Betaling van het lesgeld geschiedt via automatische incasso, veelal aan het eind van de maand en beginnend vanaf september. Op het inschrijfformulier machtigt u Muziekschool Gerard Boedijn om het lesgeld per automatische incasso in 10 termijnen te innen. Het lesgeld voor de korte cursussen wordt ineens geïncasseerd. Bij het niet kunnen innen van het termijnbedrag per automatische incasso krijgt u eenmalig een schriftelijk verzoek om binnen zeven dagen te betalen. Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld direct opeisbaar, vermeerderd met € 25,00 administratiekosten. Als u geen machtiging tot automatische incasso wilt afgeven, dient u het volledige lesgeld in één keer te betalen.

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Muziekschool Gerard Boedijn zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering in handen gegeven aan een deurwaarder. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Verhindering of ziekte docent
Bij verhindering van een docent door ziekte wordt een telefonisch/sms/email bericht gegeven aan de leerlingen. Bij verhindering van een docent anders dan ziekte zullen de lessen vervangen worden of ingehaald door de docent.

Verhindering van de leerling
Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een afgesproken les, is niettemin lesgeld verschuldigd.

Restitutie van lesgeld
Een cursusjaar telt 39 lesweken. Muziekschool Boedijn garandeert 37 lessen. Is er meer lesuitval door of vanwege Muziekschool Boedijn, dan vindt restitutie van lesgeld plaats ten bedrage van 37 minus het aantal werkelijk genoten lessen. Bij kortere cursussen garanderen wij de cursusduur.

U kunt daarnaast in de volgende gevallen om restitutie verzoeken.
1. Verhuizing van de leerling buiten Hoorn (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
2. Bij langdurige ziekte van de leerling.
3. Bij overlijden van de leerling.

AVG
Muziekschool Boedijn draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie van klanten op een goede, vertrouwelijke manier wordt behandeld, gekeken naar de nieuwe wet op de privacy. Hierbij wordt uw privacy gerespecteerd. Indien u klant wordt van muziekschool Boedijn, heeft u de keuze om akkoord te gaan met de voorwaarden op gebied van privacy. Indien deze keuze afgekeurd wordt, zullen er geen gegevens bewaard worden die te maken hebben met uw privacy. Onze privacyverklaring vind u hier

Copyright
Muziekschool Gerard Boedijn beheert het copyright op alle teksten, foto’s en beeldmerken in al onze uitingen.

Klachten
Voor eventuele klachten kunt u terecht bij de directeur van de muziekschool. Het liefst ontvangen wij uw klacht schriftelijk of per e-mail. Naar aanleiding van de klacht zal er hoor en wederhoor worden gehouden. Meestal volgt er een persoonlijk gesprek, gericht op het vinden van een oplossing.
Als het gaat om ongewenst gedrag kunt u ook gebruik maken van de klachtencommissie van de OAK. Meer informatie hierover vind u hier www.muziekschoolboedijn.nl/omgangsregels/

Gehoorbescherming
Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of cursist die lessen volgt of verblijft binnen muziekschool Boedijn. Als gevolg daarvan is Muziekschool Boedijn niet aansprakelijk voor eventueel ontstane gehoorschade als een gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnen muziekschool Boedijn.

Aansprakelijkheid
Muziekschool Gerard Boedijn is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen en voor ongelukken. Op alle rechtsverhoudingen tussen leerling en Muziekschool Gerard Boedijn is het Nederlands recht van toepassing.