Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 22-23 (download)

Algemene voorwaarden

Inschrijving
Het inschrijven voor cursussen, instrumentale- of zangles en ensembles, is online mogelijk via de website op de pagina van de desbetreffende cursus/instrument. Inschrijvingen kunnen alleen gedaan worden door personen van 21 jaar en ouder. Minderjarigen moeten ingeschreven worden door hun wettelijke vertegenwoordiger. Inschrijven kan het hele jaar door. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Met eventueel opgegeven voorkeurslesdagen en -tijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Aangemelde leerlingen krijgen via email een bevestiging van hun inschrijving met een inschrijfnummer

Bij plaatsing voor een cursus is men cursusgeld verschuldigd. Voor leerlingen die later in het schooljaar met de lessen starten, geldt een tarief naar rato van het aantal resterende lesweken.

Plaatsing
Nieuwe leerlingen worden zo spoedig mogelijk geplaatst. Leerlingen niet geplaatst zijn, worden in de wachtlijst gezet. Indien zich in de loop van het schooljaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt de leerling door ons benaderd.

 • Jaarcursus met proefperiode van 10 lessen voor privé/individueel instrumentaal- en vocaal onderwijs
  Leerlingen die zich hebben aangemeld voor de 10 proeflessenperiode, krijgen een uitnodiging voor de 1e De docent neemt contact op om een afspraak te maken. Leerling wordt benaderd door de docent voor een 1e lesafspraak. De proefperiode omvat 10 lesweken, die aaneengesloten moeten worden genomen (m.u.v. de schoolvakanties en ziekte). De leerling heeft de mogelijkheid na de 1e proefles tot annuleren van de proeflessen. De klant dient dit zélf na de 1e proefles kenbaar te maken door een mail te sturen naar: claudia@muziekschoolboedijn.nl. Indien de leerling na de 10 proeflessenperiode wil stoppen dient dit tijdig via email, vóór de laatste proefles te worden gemeld aan claudia@muziekschoolboedijn.nl. Indien niet wordt stopgezet, dan wordt de cursus voortgezet als een instrumentale- of vocale jaarcursus tot wederopzegging, met een opzegtermijn van een maand.
 • Privé/individueel instrumentale- en vocale jaarcursus
  Na aanmelding neemt de docent neemt contact op met de leerling om een lesafspraak te maken. Tijdens de kennismaking krijgt de leerling informatie over de inhoud van de cursus en de aanschaf van het lesmateriaal.
  Wanneer een het einde van het cursusjaar niet wordt opgezegd dan worden de lessen stilzwijgend in het daaropvolgende cursusjaar voortgezet. Zie voor beëindiging de informatie bij Beëindiging van instrumentaal- en zanglessen

 • Korte cursussen
  Leerlingen die zich aanmelden voor korte cursussen, krijgen uiterlijk één week voor de start van de cursus bericht over het al of niet doorgaan van de cursus. Tussentijds opzeggen van een korte cursus is niet mogelijk.
 • Strippenkaarten
  Leerlingen die zich aanmelden voor een strippenkaart, dienen de lessen binnen het schooljaar op te maken. Een strippenkaart is duurder, maar biedt meer flexibiliteit: Leerling en docent maken per les in overleg een lesafspraak en houden gezamenlijk het aantal lessen bij.
  Voorwaarden 5 of 10-strippenkaart:

  • Bij ziekte van de leerling of andere dringende reden van verhindering dient dit minimaal 24 uur van tevoren aangegeven te worden.
  • Bij ziekte van de docent of andere dringende reden van verhindering door toedoen van MGB, zullen wij dit zo snel mogelijk melden aan de leerling. Uitval van een les zal in overleg tussen docent en leerling op een ander tijdstip in het schooljaar worden ingehaald.
  • Niet gebruikte strippen vervallen na afloop van het schooljaar en kunnen niet worden meegenomen naar een volgend jaar. De restitutieregeling van MGB is niet van toepassing op de strippenkaart.

Betaling
Betaling van het lesgeld geschiedt voor jaarcursussen standaard via automatische incasso, veelal aan het eind van de maand en beginnend vanaf september. Op het online inschrijfformulier machtigt u Muziekschool Gerard Boedijn om het lesgeld per automatische incasso in 10 termijnen te innen.

U kunt op het inschrijfformulier ook kiezen voor betaling via een factuur, die binnen de gestelde termijn dient te worden voldaan. Betaling in termijnen is in dit geval niet mogelijk.

Bij het niet kunnen innen van het termijnbedrag per automatische incasso krijgt u eenmalig een schriftelijk verzoek om binnen zeven dagen te betalen. Indien een automatische incasso voor de tweede maal niet geïnd kan worden, is het totaal verschuldigde lesgeld direct opeisbaar, vermeerderd met € 25,00 administratiekosten. Als u geen machtiging tot automatische incasso wilt afgeven, dient u het volledige lesgeld in één keer te betalen.

De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt Muziekschool Gerard Boedijn zich het recht voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering in handen gegeven aan een deurwaarder. De eventuele incassokosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.

Verhindering of ziekte docent
Bij verhindering van een docent door ziekte wordt een telefonisch/sms/email bericht gegeven aan de leerlingen. Bij verhindering van een docent anders dan ziekte zullen de lessen vervangen worden of ingehaald door de docent.

Verhindering van de leerling
Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een afgesproken les, is niettemin lesgeld verschuldigd.

Beëindiging van instrumentaal- en zanglessen
Deelname aan instrumentaal- en zangonderwijs of ensembles wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving voor deelname aan een nieuw cursusjaar dient schriftelijk te gebeuren twee weken voor aanvang zomervakantie door een mail te sturen naar claudia@muziekschoolboedijn.nl. Wie vóór eind juni opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer.

Tussentijds opzeggen
Opzeggen kan alleen door een mail te sturen naar claudia@muziekschoolboedijn.nl. Voor alle jaarcursussen geldt een opzegtermijn van één maand. De jaarcursus stopt exact één maand of 30 dagen nadat is opgezegd. Voorbeeld: de opzegmail wordt door de administratie ontvangen op 3 mei, de uitschrijving gaat in per 3 juni). Zie voor restitutie de informatie bij: Restitutie van het lesgeld.

Restitutie van lesgeld
Een cursusjaar telt 39 lesweken. Muziekschool Boedijn garandeert 37 lessen. Is er meer lesuitval door of vanwege Muziekschool Boedijn, dan vindt restitutie van lesgeld plaats ten bedrage van 37 minus het aantal werkelijk genoten lessen. Bij de overige cursussen, anders dan een jaarcursus, garanderen wij de cursusduur.
Voor leerlingen die zich als tweewekelijkse leerling hebben ingeschreven: Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden, gedeeld door 2.

U kunt daarnaast in de volgende gevallen om restitutie verzoeken.
1. Verhuizing van de leerling buiten Hoorn (tegen overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
2. Bij langdurige ziekte van de leerling.
3. Bij overlijden van de leerling.

Vakanties
Tijdens schoolvakanties worden geen lessen gegeven. Een cursusjaar loopt in principe gelijk met het schooljaar Voortgezet Onderwijs regio Noord. Op de website staat het vakantierooster gepubliceerd: https://muziekschoolboedijn.nl/vakanties/

AVG
Muziekschool Boedijn draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie van klanten op een goede, vertrouwelijke manier wordt behandeld, gekeken naar de nieuwe wet op de privacy. Hierbij wordt uw privacy gerespecteerd. Indien u klant wordt van muziekschool Boedijn, heeft u de keuze om akkoord te gaan met de voorwaarden op gebied van privacy. Indien deze keuze afgekeurd wordt, zullen er geen gegevens bewaard worden die te maken hebben met uw privacy. Onze privacyverklaring vind u hier.

Copyright
Muziekschool Gerard Boedijn beheert het copyright op alle teksten, foto’s en beeldmerken in al onze uitingen.

Klachten
Voor eventuele klachten kunt u terecht bij de directeur van de muziekschool. Het liefst ontvangen wij uw klacht schriftelijk of per e-mail. Naar aanleiding van de klacht zal er hoor en wederhoor worden gehouden. Meestal volgt er een persoonlijk gesprek, gericht op het vinden van een oplossing.
Als het gaat om ongewenst gedrag kunt u ook gebruik maken van de klachtencommissie van de OAK. Meer informatie hierover vind u hier www.muziekschoolboedijn.nl/omgangsregels/

Gehoorbescherming
Het voorkomen van gehoorschade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de ouder/verzorger of cursist die lessen volgt of verblijft binnen muziekschool Boedijn. Als gevolg daarvan is Muziekschool Boedijn niet aansprakelijk voor eventueel ontstane gehoorschade als een gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnen muziekschool Boedijn.

Aansprakelijkheid
Muziekschool Gerard Boedijn is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen en voor ongelukken. Op alle rechtsverhoudingen tussen leerling en Muziekschool Gerard Boedijn is het Nederlands recht van toepassing.

Gebruik foto- en filmmateriaal
Muziekschool Gerard Boedijn laat regelmatig reportages maken van cursussen, voorspeelmomenten, concerten en festivals. Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden van de muziekschool. Met het ondertekenen van het aanmeldingsformulier verklaart de cursist (of zijn ouder/verzorger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Mocht u bezwaar hebben tegen dit automatische akkoord, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken via info@muziekschoolboedijn.nl.